ประวัติสมาคมฯ

ประวัติสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

 

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยกลุ่มนักกอล์ฟอาชีพซึ่งนอกจากการแข่งขันกอล์ฟแล้ว ได้ยึดอาชีพในการสอนกอล์ฟด้วย ได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อสมาคมว่า สมาคมครูกอล์ฟ โดยมีโปรชะลอ จุลกะ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯคนแรก (พ.ศ. 2511-2517)

 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2532 สมาคมฯ ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ขอจดทะเบียนตั้งสมาคมฯ โดยใช้ชื่อสมาคมว่า สมาคมนักกอล์ฟอาชีพไทย

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการติดตามและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม ได้ประชุมครั้งที่ 10/2533 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2533 พิจารณาเห็นว่าการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมไม่ขัดต่อนโยบายของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ขอให้ตัดคำว่า ไทยออกจากชื่อสมาคม เนื่องจากขัดต่อมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 โดยให้ใช้ชื่อว่า สมาคมนักกอล์ฟอาชีพ

 

ในปี พ.. 2539 สมาคมฯ ได้ยื่นจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฯ ต่อกองตำรวจ

 

สันติบาล โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ขอเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย

 

ณ วันที่ 9 มกราคม 2539

 

ในปี พ.ศ. 2544 สมาคมฯ ได้ทำหนังสือ เลขที่ สกอ 44/2544 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544 เรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพและใช้คำว่า แห่งประเทศไทยพร้อมสำเนาการประชุม ครั้งที่ 4/2544 วันที่ 15 พฤษภาคม 2544 ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญในข้อการประชุมที่ 6.4 เรื่อง พิจารณาการขอเปลี่ยนสถานภาพของ สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย สรุปในเนื้อหามีใจความว่า ทางสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย มีมติเห็นด้วยกับการที่สมาคมกอล์ฟอาชีพไทยจะยกระดับการบริหารจัดการเป็นสมาคมฯที่ดำเนินการบริหารโดยตนเอง และขอใช้คำว่า แห่งประเทศไทยกับทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย และได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

 

ในปี พ.ศ. 2545 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนนักกอล์ฟอาชีพ มีความเหมะสมให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถใช้คำว่า แห่งประเทศไทยได้

 

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึง นายกสมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ที่ กก.5107/720 เรื่องอนุญาตให้ใช้คำว่า แห่งประเทศไทยพร้อมแนบใบอนุญาตส่งมาให้ด้วย โดยในใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546  หลังจากนั้น สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ได้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยยกเลิกระเบียบข้อบังคับเดิมทั้งหมดและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทนพร้อมเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

 

ในปี 2556 พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.. 2556 มีผลใช้บังคับ และกำหนดให้เพิ่มคำว่า กีฬาอยู่หน้าคำว่า สมาคมของทุกสมาคมกีฬา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ดังกล่าว สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ และเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ เป็น สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.. 2558

 

 

 

รายนามนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

 

ชื่อ นามสกุล                         ดำรงตำแหน่ง

 

นายชะลอ จุลกะ                        พ.ศ. 2511 - 2517

 

นายสิทธิ์ สอนจัดสิน                    พ.ศ. 2517 - 2518

 

นายเปรม อ้นสำราญ                   พ.ศ. 2518 - 2520

 

นายมานพ ทัพพวิบูล                   พ.ศ. 2520 - 2528

 

นายสุกรี อ่อนฉ่ำ                        พ.ศ. 2528 - 2529

 

นายประสิทธิ์ ทัพพวิบูล                พ.ศ. 2529 - 2531

 

นายพรเสก กาญจนจรี                 พ.ศ. 2531 - 2533

 

นายโส ธนะวิสุทธิ                      พ.ศ. 2533 - 2534

 

นายกำพล สินสืบผล                   พ.ศ. 2534 - 2536

 

นายสันติ ภิรมย์ภักดี                   พ.ศ. 2536 - 2542

 

นายพงษ์ศักดิ์ แดงช่วง                 พ.ศ. 2542 - 2544

 

พล.อ.อ.เสริมยุทธ บุญศิริยะ          พ.ศ. 2544 - 2547

 

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล        พ.ศ. 2548 - 2550

 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร                  พ.ศ. 2550 - 2551

 

นายบุญชู เรืองกิจ                       พ.ศ. 2551 - 2553

 

นายธงชัย ใจดี                           พ.ศ. 2553-2555

 

นายชยพัทธ์ สุนายนตร์                 พ.ศ. 2555- 2559

 

นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา              พ.. 2559 – ปัจจุบัน

 

 

 

ปัจจุบัน มีนักกอล์ฟอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประมาณ 1,800 คน สมาคมฯ ได้จัดรายการแข่งขัน จำนวน 41 รายการ ต่อปี เพื่อการพัฒนาด้านการเล่นของนักกอล์ฟอาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสอบเพื่อรับนักกอล์ฟเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีการจัดอบรมและสอบภาคทฤษฎี เพื่อพัฒนานักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการฝึกสอนกอล์ฟ มีการส่งเสริมผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพ แคดดี้อาชีพ  ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ และมุ่งพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

 

มีนักกอล์ฟอาชีพที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย สร้างผลงานในระดับนานาชาติได้อย่างมากมาย ได้เข้าร่วมการแข่งขันในองค์กรที่เป็นสมาชิกของ International Federation of PGA Tours เช่น Asian Tour,  Japan Tour, European Tour , PGA Tour  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีคะแนนสะสมในการจัดอันดับโลกอย่างเป็นทางการ นำชื่อเสียงของสมาคมฯ ชื่อเสียงของการกีฬาแห่งประเทศไทย และชื่อเสียงของประเทศไทย สู่วงการกอล์ฟของโลก อย่างต่อเนื่อง  

.

.

.

.

.

.

.

.
Error | PGA Thailand

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.