ประวัติสมาคมฯ

สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ได้ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยในปี พ.ศ.2511 กลุ่มนักกอล์ฟอาชีพซึ่งยึดอาชีพในการสอนกอล์ฟนอกเหนือจากการแข่งขันกอล์ฟ ได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมกอล์ฟขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อสมาคมว่า สมาคมครูกอล์ฟ โดยมีโปรชะลอ จุลกะ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯคนแรก (พ.ศ. 2511-2517)

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2532 นายพรเสก กาญจนจารี นายกสมาคมฯในขณะนั้น ได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ขอจดทะเบียนตั้งสมาคมฯ โดยใช้ชื่อสมาคมว่า สมาคมนักกอล์ฟอาชีพไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการติดตามและพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม ได้ประชุมครั้งที่ 10/2533 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2533 พิจารณาเห็นว่าการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมไม่ขัดต่อนโยบายของ การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ขอให้ตัดคำว่า “ไทย” ออกจากชื่อสมาคม เพราะขัดต่อมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528

ต่อมานายสันติ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมฯ ได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2539 ทางสมาคมฯ ได้ยื่นจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมต่อกองตำรวจสันติบาล โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 โดยเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย” ณ วันที่ 9 มกราคม 2539

ปี พ.ศ. 2544 นายพงษ์ศักดิ์ แดงช่วง นายกสมาคมฯ ได้ทำหนังสือ เลขที่ สกอ 44/2544 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544 เรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพและใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พร้อมสำเนาการประชุม ครั้งที่ 4/2544 วันที่ 15 พฤษภาคม 2544 ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยโดยมีสาระสำคัญในข้อการประชุมที่ 6.4 เรื่อง พิจารณาการขอเปลี่ยนสถานภาพของสมาคมกอล์ฟอาชีพไทย

สรุปในเนื้อหามีใจความว่า “ทางสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย มีมติเห็นด้วยกับการที่สมาคมกอล์ฟอาชีพไทยแยกตัวเป็นอิสระและดำเนินการขอใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” กับทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ ส่วนเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ในสมัยการบริหารของคณะกรรมการชุดนี้ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใหม่พิจารณาต่อไป

ปี พ.ศ. 2545 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อนุญาตให้ สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนนักกอล์ฟทั้งประเภทสมัครเล่นและประเภทอาชีพให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถอนุญาตให้สมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ได้

สุดท้าย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึง นายกสมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ที่ กก.5107/720 เรื่องอนุญาตให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” พร้อมแนบใบอนุญาตส่งมาพร้อมด้วย โดยในใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 และทางสมาคมกอล์ฟอาชีพไทย ได้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยยกเลิกระเบียบข้อบังคับเดิมทั้งหมดและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทนพร้อมเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย”

รายนามนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ชื่อ นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายชะลอ จุลกะ พ.ศ. 2511 - 2517
นายสิทธิ์ สอนจัดสิน พ.ศ. 2517 - 2518
นายเปรม อ้นสำราญ พ.ศ. 2518 - 2520
นายมานพ ทัพพวิบูล พ.ศ. 2520 - 2528
นายสุกรี อ่อนฉ่ำ พ.ศ. 2528 - 2529
นายประสิทธิ์ ทัพพวิบูล พ.ศ. 2529 - 2531
นายพรเสก กาญจนจรี พ.ศ. 2531 - 2533
นายโส ธนะวิสุทธิ พ.ศ. 2533 - 2534
นายกำพล สินสืบผล พ.ศ. 2534 - 2536
นายสันติ ภิรมย์ภักดี พ.ศ. 2536 - 2542
นายพงษ์ศักดิ์ แดงช่วง พ.ศ. 2542 - 2544
พล.อ.อ.เสริมยุทธ บุญศิริยะ พ.ศ. 2544 - 2547
นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล พ.ศ. 2548 - 2550
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2550 - 2551
นายบุญชู เรืองกิจ พ.ศ. 2551 - 2553
นายธงชัย ใจดี พ.ศ. 2553-2555
นายชยพัทธ์ สุนายนตร์ พ.ศ. 2555- ปัจจุบัน

ปัจจุบัน มีนักกอล์ฟอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก ประมาณ 1,500 คน กีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาที่ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของอายุและสรีระ โดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวและการพัฒนาทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและวงสวิง นอกจากนั้นเมื่ออายุครบ 50 ปี ก็ยังมีแมทช์การแข่งขันในระดับของซีเนียร์มารองรับ

ในปัจจุบันมีนักกอล์ฟอาชีพไทยมากกว่า 1,500 คน และมีนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ และรายการของ ASIAN PGA จำนวนมาก ซึ่งนักกอล์ฟเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงและทำรายได้ให้แก่ประเทศไทย

.

.

.

.

.

.

.

.