สมาคมฯ

หน้าที่ของสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย คือ

  1. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพนักกอล์ฟอาชีพ โดยมุ่งเน้นให้นักกอล์ฟอาชีพไทยทั้งชาย หญิง และอาวุโส สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก
  2. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ เพิ่มจำนวน นักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ นักกอล์ฟอาชีพประเภทผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันอาชีพ แคดดี้อาชีพ
  3. เผยแพร่กฎข้อบังคับและมารยาทของการเล่นกีฬากอล์ฟ ซึ่งรับรองโดย อาร์แอนด์เอรูล์ ลิมิเต็ดจัดให้มีการฝึกสอนการเล่นกอล์ฟให้ถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับ ด้วยความรู้และประสบการณ์ของนักกอล์ฟอาชีพ
  4. ร่วมมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย สนามกอล์ฟ สื่อมวลชน ผู้จำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ และหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพ
  5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือโดยใกล้ชิดกับสมาคมกอล์ฟอาชีพของประเทศต่างๆอันจะนำประโยชน์มาสู่ประเทศชาติโดยส่วนรวม

.

.

.

.

.

.

.

.